Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

Halo adik-adik pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi yaitu contoh soal latihan penilaian akhir tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 tahun ajaran 2021/2022 lengkap dengan kunci jawaban.

soal pat bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 semester 2

Contoh soal PAT Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 Semester 2 (Genap) K13 ini dapat adik-adik pakai sebagai referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan orangtua wali murid sebagai pendamping anak anda belajar persiapan UKK (Ulangan Kenaikkan Kelas) nantinya.

Untuk soal PAT UAS UKK Bahasa Jawa pada Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 2 ini juga kami lengkapi dengan kunci jawaban tahun ajaran 2021/2022. Akan tetapi kunci jawabannya kami berikan dalam bentuk link yang dapat dibuka pada google drive.

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 Semester 2

Berikut Kisi-kisi Soal PAT/UKK/UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 2 beserta kunci Jawaban TA 2021/2022 dengan jumlah 20 soal pilihan ganda bagi kelas 1 2 dan 3 sedangkan kelas 4 5 dan 6 jumlah soal pilgan adalah 25 butir soal, untuk soal isian 10, dan 5 soal uraian untuk jumlah soal semua kelas.

*Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

1. Kewan ana Tembang dolanan ing dhuwur yaiku …

a. kebo
b. kodhok
c. bocah

2. Unine kodhok ngorek yaiku …

a. teyot teyot teblung
b. teyot teblung teblung
teblung teblung teyot

3. Miturut wacan ing ndhuwur kodhok ngorek ana ing …

a. jero banyu
b. ndhuwur kali
c. pinggir kali

4. Tembung “papat” basa kramane yaiku …

a. sekawan
b. sedasa
c. setunggal

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 – 6!

Siji Loro Telu

siji loro telu
astane sedheku
meringake bu guru
menawa didangu

5. Pitutur ana ing ukara “menawa didangu” yaiku …

a. yen ditakoni enggal mangsuli
b. menawa ditakoni enggal mlayu
c. didangu bu guru ora perlu wedi

Soal Selengkapnya

*Soal Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

1. Gugur gunung tandang gawe.

Tandang gawe tegese …

a. dolanan gawe
b. nyambut gawe
c. gawe dolanan

2. Tembang “Gugur Gunung” nduweni piwulang …

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

a. tulung tinulung
b. munggah gunung
c. dolan neng gunung

3. Wacanen kang permati!

Jamuran

Jamuran, ya gege thok
Jamur apa, ya gege thok
Jamur payung ngrembuyung kaya lembayung

Irah-irahane tembang ing ndhuwur yaiku …

a. Ngrembuyung
b. Lembayung
c. Jamuran

4. Tembang dolanan iku menawa nembang sinambi …

a. dolanan
b. turonan
c. playonan

5. Wajibe dadi murid ora keno pijer …

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku …

a. dolan
b. pamit
c. sinau

Soal Selengkapnya

*Soal Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

1. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak Pocung gedhe dhuwur sikil bumbung
Siyunge kang dawa
Kuping amba mripat cilik
Yen lumaku si Pocung lembeyan grana

Tembung “lumaku” ndhuweni teges …

a. urip
b. mlaku
c. padha
d. gedhe

2. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing saba si Pocung mung turut kutha

Batangane tembang pocung ing ndhuwur yaiku …

a. onta
b. sapi
c. gajah
d. pitik

3. Tembang Pocung biasane awujud …

a. geguritan
b. parikan
c. cangkriman
d. guneman

4. Yen lumaku si pocung lembeyan grana.
Ukara “grana” nduwe teges …

a. sirah
b. irung
c. tangan
d. weteng

5. Tembang macapat kang nggambarake bayi ing kandhutane ibune yaiku …

a. Maskumambang
b. Kinanthi
c. Dhandanggula
d. Pocung

Soal Selengkapnya

*Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2

1. Crita rakyat kang gegayutan karo dumadine sawijining panggonan yaiku …

a. legenda
b. mite
c. dongeng
d. saga

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 2 – 3!

Sawijining dina, petani mau lunga menyang kali ing cedhak omahe, dheweke nduwe gagasan nggolek iwak ing kali kanggo lawuh dina iki. Kanthi mung nggawa panggon iwak, pancing siji, lan pakan, dheweke nuli mangkat menyang kali. Sakwise teka ing kali dheweke langsung nguncalke pancinge. Sak suwene nunggu pancinge dipangan iwak, dheweke ndongo, “Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki”. Sawetara wektu sakwise ndongo, pancing sing diuncalne mau ketok obah-obah. Petani mau cepet-cepet nggeret pancinge. Petani kesebut seneng banget, amarga dheweke oleh iwak sing gedhe banget.

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

2. Piranti kang digawa petani menyang kali yaiku …

a. panggon iwak, pancing siji, lan pakan
b. Panggon iwak, pancing, lan ngombe
c. klambi salin, pancing siji, lan pakan”
d. klambi salin, pancing, ngombe, lan pakan

3. “Dheweke nuli mangkat menyang kali”

Tembung liyane saka tembung nuli yaiku …

a. bubar
b. banjur
c. ora
d. arep

4. “Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki”.

Piwulang becik saka ukara ing ndhuwur yaiku …

a. njaluk iwak sing akeh marang gusti
b. saben dina kudu golek iwak sing akeh
c. pagawean kudu dibarengi ndongo
d. gusti Allah wis pirso karepe dewe

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 – 6!

Ing kana ana wanita ayu jenenge Dayang Sumbi. Dheweke nduwe putra lanang sing jenenge Sangkuriang. Ing sawijining dina Sangkuriang lunga amarga dheweke salah. Sawise puluhan taun dheweke bali. Nalika bali, dheweke weruh Dayang Sumbi lan kepingin omah-omah. Dheweke ora ngerti menawa wanita iki ibune. Dayang Sumbi, sing ngerti manawa Sangkuriang iku putrane, nolak. Nanging, Sangkuriang tetep negesake. Dayang Sumbi uga menehi katrangan kanggo nggawe sendhang lan prau kanthi sewengi. Nanging, Sangkuriang gagal nglakoni. Dheweke uga nendahang prau kasebut dadi gunung sing saiki dikenal kanthi jeneng Tangkuban Perahu.

5. Miturut crita ing ndhuwur dumadine gunung Tangkuban Perahu saka …

a. Sangkuriang
b. Dayang Sumbi
c. sendhang
d. prau

Soal Selengkapnya

*Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2

1. Cacahing tembang macapat ana …..

a. 9
b. 10
c. 11
d. 12

2. Paugeran tembang macapat kang sinebut guru lagu yaiku ….

a. cacahing baris saben sapada tembang
b. cacahing wanda ing saben sagatra
c. tibaning swara ing pungkasaning gatra
d. tibaning tembung ing sak mburine gatra

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Penjaskes (PJOK) Kelas 2 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

3. Wacanen kang permati!

Pangkur

Sekar pangkur kang winarno
Lelabuhan kang kanggo wong urip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipun kadalu
Miwah engkang tata krama dan kaesthi siyang ratri

guru wilangan lan guru gatra kapapat tembang Pangkur ing ndhuwur yaiku ….

a. 7a
b. 7i
c. 8a
d. 8i

4. Tegese ukara “prayoga kawruhana” ana ing tembang Pangkur yaiku …

a. ora kabeh apik
b. urip kudu narimo
c. kabeh kudu rukun
d. becike kudu weruh

5. Murid iku kudu manut marang guru.

Ukara ing ndhuwur digawe basa krama yaiku ….

a. Murid niku kedah nurut dhateng guru.
b. Murid menika kedah manut dhateng guru
c. Murid niku kedah mituhu dhateng guru
d. Murid menika kedah mituhu dhateng guru

Soal Selengkapnya

*Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2

1. Micara gagasan utawa panemu sarana lisan ana ngarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu, iku pengertian saka ….

a. geguritan
b. sesorah
c. sajak
d. parikan

2. Kang kudu disiapake nalika arep gawe sesorah yaiku ….

a. dhadaran
b. cangkriman
c. congkrongan
d. geguritan 

3. Kang kudu digatekake menawa sesorah suara kudu ….

a. banter
b. alus
c. lirih
d. cepet

4. Sikap kang kudu digantekake nalika sesorah yaiku ….

a. mesam-mesem
b. ndhingkluk
c. ndhangak
d. mantep lan tatag

5. Urutane sesorah yaiku ….

a. isi – panutup – purwaka – salam pambuka – pengarep – arep
b. panutup – salam pambuka – isi – pengarep – arep – purwaka
c. salam pambuka – purwaka – isi – pengarep – arep – panutup
d. salam pambuka – isi – panutup – pengarep – arep – purwaka

Soal Selengkapnya

Demikian kisi-kisi ataupun contoh soal latihan penilaian akhir tahun Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun pelajaran 2021/2022 yang dapat kami sampaikan, semoga dari contoh soal di atas banyak keluar pada saat ulangan nantinya, Aamiin.

Leave a Comment