Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

Halo adik-adik pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi yaitu contoh soal latihan penilaian akhir tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 tahun ajaran 2021/2022 lengkap dengan kunci jawaban.

soal pat bahasa jawa kelas 3 semester 2

Contoh soal PAT Bahasa jawa Kelas 3 Semester 2 (Genap) K13 ini dapat adik-adik pakai sebagai referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan orangtua wali murid sebagai pendamping anak anda belajar persiapan UAS nantinya.

Untuk soal PAT Bahasa Jawa pada Kelas 3 SD Semester 2 ini juga kami lengkapi dengan kunci jawaban. Akan tetapi kunci jawabannya kami berikan dalam bentuk link yang dapat dibuka pada google drive.

Mengapa kunci jawaban soal PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester Genap 2022 ini kami simpan di google drive? hal ini agar adik-adik mampu belajar menjawab soal dengan sendiri lalu dicocokkan dengan jawaban yang ada, sehingga akan tahu akan kemampuan adik-adik dalam menjawab soal.

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

Berikut Kisi-kisi Soal PAT/UKK/UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 2022 beserta kunci Jawaban TA 2021/2022 dengan jumlah 20 soal pilihan ganda, 10 isian, dan 5 soal uraian.

*Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

1. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak Pocung gedhe dhuwur sikil bumbung
Siyunge kang dawa
Kuping amba mripat cilik
Yen lumaku si Pocung lembeyan grana

Tembung “lumaku” ndhuweni teges …

a. urip
b. mlaku
c. padha
d. gedhe

2. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing saba si Pocung mung turut kutha

Batangane tembang pocung ing ndhuwur yaiku …

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK IPS Kelas 4 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

a. onta
b. sapi
c. gajah
d. pitik

3. Tembang Pocung biasane awujud …

a. geguritan
b. parikan
c. cangkriman
d. guneman

4. Yen lumaku si pocung lembeyan grana.
Ukara “grana” nduwe teges …

a. sirah
b. irung
c. tangan
d. weteng

5. Tembang macapat kang nggambarake bayi ing kandhutane ibune yaiku …

a. Maskumambang
b. Kinanthi
c. Dhandanggula
d. Pocung

6. Tuladha crita pengalaman sing nyenengake yaiku …

a. Tiba saka wit pelem
b. Dolanan nyemplung kalen
c. Ditumbasake sepedha anyar
d. Didukani ibu guru

7. Crita awujud prastawa sing wis tau dilakoni diarani crita …

a. drama
b. pengalaman
c. khayalan
d. berita

8. Wacanen kang permati!

Mancing

Awan watara jam setengah loro, Teguh wes tekan omahe Bayu. Tekane Teguh bareng karo Ilham lan Ibnu. Bocah papat padha janjian dina Sabtu bubar sekolah arep mancing nang kali lor omah. Kanthi boncengan bocah papat budhal mancing.

Miturut crita ing ndhuwur anggone mangkat mancing jam …

a. setengah loro
b. setengah telu
c. setengah papat
d. setengah lima

9. Nek arep lunga saka omah becike …

a. ndhelik-ndhelik
b. nggeblas wae
c. enggal budhal
d. pamit wong tuwa

10. Ibu lunga menyang pasar.

Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku ..

a. Ibu lunga nang pasar
b. Ibu tindak dhateng pasar
c. Ibu tindak menyang peken
d. Ibu tindakan ana pasar

11. Wong kang drajate dhuwur ing tembang dolanan jaranan digambarake kanthi paraga …

a. menteri
b. para abdi
c. ndara bei
d. ndara ayu

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Matematika Kelas 2 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

12. Wacanen kang permati!

Srengenge Nyunar

Ing wayah isuk Jagone kluruk
Rame swarane pathing kemruyuk
c. Adhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

Sing kluruk ing wayah esuk yaiku …

a. manuk
b. jago
c. wedhus
d. sapi

13. Wacanen kang permati!

Sadhuwuring gunung
Sasat ratu sineweka

Tembung “Sineweka” ndhuweni teges ..

a. dhuwure
b. lungguhake
c. dijejerke
d. didelok

14. Wacanen kang permati!

Lintang Sumebar
Lintange sumebar ing langit pating gelebyar
ora ana mega ora ana mendhung

Sing sumebar ing langit wayah bengi yaiku …

a. lintange
b. mendhunge
c. megane
d. langite

15. Tembang dolanan sing nyritakake babagan kaendahan nalika wayah bengi yaiku …

a. Wayah Esuk
b. Cublak-cublak Suweng
c. Srengengene Nyunar
d. Lintang Sumebar

16. “Macan” menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. 

b. 

c. 

d. 

17.  

Tulisan ing ndhuwur diwaca …

a. maca koran
b. nulis surat
c. maca buku
d. tuku koran

18. Sandhangan swara kang unine “u” diarani …

a. cecak
b. pepet
c. taling
d. suku

19. Bakuning aksara jawa lan pasangane iku ana …

a. 20
b. 25
c. 30
d. 35

20. 

Menawa disalin ing aksara latin yaiku …

a. ana virus influenza
b. ana virus herpes
c. ana virus ebola
d. ana virus covid

*Soal Isian PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

21. Bapak Pocung renteng-renteng kaya …

22. Tembang Pocung biasane awujud …

23. Mbijig bata si Pocung dadi dahana.

Tembung dahana tegese …

24. Kadadeyan kang dilakoni manungsa kasebut …

25. Bocah-bocah katon bungah amarga sesok prei. Tembung bungah tegese …

Baca Juga:  Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013

26. Lintange sumebar ing langit pating …

27. “Lintang Sumebar”, “Wayah Esuk” klebu tembung …

28. Lintang sumebar ing langit pating galebyar.

Galebyar nduweni teges …

29. Aksara jawa legena cacahe ana …

30. 

Menawa ditulis latine dadi …

*Soal Uraian PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

31. Gawea Tembung Pocung siji wae!

32. Wacanen kang permati!

Bapak Pocung among sirah lawan gembung
Padha dikunjara
Mati sajroning ngaurip
Mbijig bata si Pocung dadi dahana

33. Gawea crita pengalamanmu sning nyenengake migunakake basamu dhewe!

34. Tulisen tembang dolanan “Lintang Sumebar”!

35. Tuku roti.

Ukara ing ndhuwur tulisen nganggo aksara Jawa!

Anda pun dapat melihat dan download soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 kurikulum 2013 di atas pada link di bawah ini:

Download Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester Genap K13

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD

Demikian kisi-kisi ataupun contoh soal latihan penilaian akhir tahun Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun pelajaran 2021/2022 yang dapat kami sampaikan, semoga dari contoh soal di atas banyak keluar pada saat ulangan nantinya, Aamiin.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 3 semester 2 dan kunci jawaban
soal bahasa jawa kelas 3 sd kurikulum 2013 semester 2
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 3 semester 2
soal bahasa jawa kelas 3 sd dan kunci jawaban
soal uts bahasa jawa kelas 3 semester 2 terbaru
materi bahasa jawa kelas 3 sd semester 2
soal online bahasa jawa kelas 3 sd semester 2
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 3 sd

Leave a Comment