Soal Ulangan Tengah Semester UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 + Kunci Jawaban

Berikut kami sampaikan contoh soal ulangan / penilaian tengah semester (UTS/PTS) Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 (Genap) lengkap dengan Kunci Jawaban. Soal Basa Jawa di bawah hanyalah contoh semata sebagai bentuk persiapan sebelum melaksanakan Mid Semester yang sesungguhnya.

soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2

Andapaun juga dapat mengunduh atau download soal UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 6 di bawah pada link yang sudah kami berikan di akhir postingan ini. File tersebut dalam bentuk .docx atau .doc bukan PDF sehingga akan mudah untuk diedit memakai Microsoft Word yang ada di komputer anda.

Untuk Contoh Soal Latihan Ulangan Tengah Semester UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 ini sudah kami lengkapi dengan Kunci Jawaban. Kunci jawabannya kami berikan pada link di bawah, hal ini agar adik-adik mau menjawab terlebih dahulu secara mandiri untuk mengukur kemampuannya.

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2

Pada soal latihan Bahasa Jawa Kelas VI SD Semester Genap di bawah memiliki jumlah soal 30 untuk pilihan ganda / pilgan, 10 soal isian dan 10 soal uraian. Berikut untuk contoh soal-soalnya, silahkan pelajari dengan seksama:

Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 6 SD

1. Pacelathon iku minangka wujud ….

a. ukara
b. tembung
c. guneman
d. tembang

2. Kanthi nindakake pacelathon, kowe bisa antuk …. saka wong liya

a. informasi
b. tembung
c. ukara
d. jampi

3. Menawa wong kang lagi ngudarasa migunakake basa ….

a. ngoko lugu
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

4. Bab kang kudu digatekake nalika pacelathon, kejaba ….

a. umur
b. peprenah
c. surasane
d. drajat

5. Bapak priksa layang banjur dipundhut. Ukara kasebut gunakake basa ….

a. ngoko lugu
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

6. Basa kang biyasane digunakake marang wong kang lagi tetepungan yaiku ….

a. ngoko
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

7. Sampeyan ajeng kesah dhateng pundi?

Ukara kasebut gunakake basa ….

a. ngoko
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

8. Bapak rawuh kawratan ngastÄ… buku. Ukara kasebut klebu basa ….

a. ngoko
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

9. Sampeyan sampun nedha dereng?

Ukara pitakon kuwi migunakake basa ….

a. ngoko
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

10. Supaya ancase kang bakal dikandhakake ana sajroning pacelathon bisa ditampa kanthi cetha, rembugan kudu ….

Baca Juga:  Soal UTS/PTS SBdP Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013

a. ngambra-ambra
b. jumbuh karo bab kang diomongake
c. ngayawara
d. milih-milih sapa kang diajak rembugan

11. Gatekna teks ing ngisor iki!

Nuwun,

Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala SD 3 Jatiwangi ingkang kula kurmati. Bapak Ibu Guru miwah staf karyawan-karyawati SD 3 Jatiwangi ingkang kula kurmati. Boten katalumpen kadhang-kadhang kula siswa-siswi SD 3 Jatiwangi ingkang winantu ing karaharjan. Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan sokur dhumateng ngarsanipun Allah Swt. awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan Dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan.

Pratelan ing dhuwur bisa klebu perangan

a. purwaka basa
b. surasa basa
c. wasana basa
d. salam pambuka

12. Gatekna teks ing ngisor iki!

Ningali saking kawontenan ingkang kados mekaten, para wanita mliginipun remaja putri kedah cancut taliwanda tumut menggalihaken drajating wanita, sampun ngantos dipunanggep lelemeran. Wanita kedah nggadhahi kagunan ingkang nedhahaken bilih wanita inggih saged damel aruming bangsa.

Gempilan sesorah ing dhuwur bisa klebu perangan ….

a. purwaka basa
b. surasa basa
c. wasana basa
d. salam pambuka

13. Gatekna teks ing ngisor iki!

Bapak ibu lan tamu undhangan ingkang kula kurmati, kula kinten cekap semanten atur kula, kirang prayogi menawi kula kathah-kathah matur wonten ngarsa panjenengan sadaya. Sakathahing atur, kula nglenggana kathah kakirangan, pramila sadaya kakirangan kala wau nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Nuwun.

Perangane tanggap wacana ing ndhuwur kang diarani ….

a. purwaka basa
b. surasa basa
c. wasana basa
d. salam pambuka

14. Medharake utawa ngandharake sabda kanthi surasa kawigaten (amanat) marang wong liya yaiku diarani ….

a. tanggap wacana
b. kampanye
c. atur-atur
d. wara-wara

15. Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane sawijining amanat utawa pesen kang dijlentrehake dening pamaca tanggap wacana yaiku ….

a. sesirah
b. tema
c. subtema
d. surasane wedharan

16. Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane purwaka, bab-bab kang wigati karembug, underaning rembug, dudutan, panemu pamedhar sabda, wasana rembugan kang bisa urut, imbang, gembleng, nalar, nyata, sarta migunani yaiku ….

a. sesirah
b. tema
c. subtema
d. surasane wedharan

17. Dene wose medhar sabda kang surasane jumbuhake karo kaanan yaiku ….

a. sapa kang medhar sabda
b. sepira bayarane
c. apa kang kawedhar
d. kepriye swasanane

Baca Juga:  Soal UTS/PTS Matematika Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013

18. Dene perangane teks tanggap wacana kang isine bagekake lan ngocapake sokur yaiku ….

a. pambuka
b. panutup
c. salam panutup
d. surasa basa

19. Bapak saiki duwe pimpinan anyar, dene pimpinane iku biyen kancane saklas nalika ana ing SMA. Basa kang trep digunakake bapak marang pimpinane kuwi yaiku ….

a. krama
b. krama inggil
c. ngoko lugu
d. ngoko alus

20. Pak dhokter mau dhawuh karo simbah, menawa bubar ngunjuk obat diaturi sare. Basa kang digunakake yaiku ….

a. krama
b. krama inggil
c. ngoko lugu
d. ngoko alus

21. Sesorah iku ing bebrayan Jawa asring sinebut uga …

a. atur-atur
b. medhar sabda
c. atur pangandikan
d. pangaosan

22. Gatekna ukara ing ngisor iki!

(1) Ngembangake/ngrembakake cengkorongan.
(2) Gladhen sesorah.
(3) Intonasi.
(4) Sikap.
(5) Atur pambagyaharja.

Bab kang kudu digatekake nalika gawe sesorah katunjuk nomer ….

a. (1) lan (2)
b. (3) lan (4)
c (2) Ian (4)
d. (3) lan (5)

23. Gatekna ukara ing ngisor iki!

(1) Ngembangake/ngrembakake cengkorongan.
(2) Gladhen sesorah.
(3) Intonasi.
(4) Sikap.
(5) Atur pambagyaharja.

Bab kang kudu digatekake anggone maca sesorah katunjuk nomer ….

a. (1) lan (2)
b. (3) lan (4)
c. (2) lan (4)
d. (3) lan (5)

24. Sesorah sing biyasane ditindakake kanthi cara dadakan, biyasane sing nidakake sugih….

a. bandha
b. pengalaman
c. omong
d. tuladha

25. Sesorah cara ekstemporan, juru pamedhar sabda kudu gawa ….

a. kanca
b. kulawarga
c. cathetan
d. mic

26. Sesorah kang biyasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride yaiku …

a. impromtu
b. apalan
c. ekstemporan
d. naskah

27. Sesorah cara teks, juru pamedhar sabda kudu gawa….

a. kanca
b. kulawarga
c. mic
d. naskah

28. Gatekna teks ing ngisor iki!

Lumintuning sih wilasa dalem Allah Swt. mugi tansah tumanduk dhumateng sadaya kawulanipun.

Nuwun.

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten.

Teks kasebut klebu ….

a. uluk salam
b. purwaka
c. isi/wigatining atur
d. pangarep-arep

29. Isine puji sokur marang Gusti dene isih bisa ketemu nindakake acara, iku klebu …

a. uluk salam
b. purwaka
c. isi/wigatining atur
d. pangarep-arep

30. Supaya bisa nampa isine sesorah kang disemak, kang kudu ditindakake yaiku kaya ing ngisor iki, kejaba ….

Baca Juga:  Soal UTS/PTS PPKn Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013

a. gambarake jero pikiran
b. ngumpulake katrangan
c. ngajokake pitakonan
d. luwes basa lan ature

Soal Isian Bahasa Jawa Kelas 6 SD

1. Swara sing kepenak dirungokake, aja keseron utawa alon banget anggone ngucapake tetembungan sing cetha, ora groyok, ora kecepeten saengga apa kang diwedharake gampang dingerteni karepe, iramane ora lugu kaya wong maca buku diarani….

2. Nalika nyusun teks pacelathon, ana bab sing kudu dadi kawigaten, yaiku ukara sing digunakake kudu ….

3. Sesorah sing ora kanyana-nyana sadurunge diarani ….

4. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocah-bocah sing nembe ajar sesorah yaiku sesorah kanthi cara ….

5. Juru pamedhar sabda kudu gawa naskah nalikaning sesorah banjur diwaca sawutuhe yaiku sesorah kanthi cara ….

6. Menehi panglipur, menehi kawruh, apa dene ajak-ajak yaiku jinising ….

7. Jlentrehake idhe utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh yaiku ….

8. Pamiarsa kang sadurunge ora ngerti babar pisan dadi ngerti/gamblang informasi kang diwedharake diarani…..

9. Sadurunge pacelathon ngaturake dhingkluk minangka tandha …..

10. Migunakake busana sing becik lan sopan yaiku klebu……

Soal Uraian Bahasa Jawa Kelas 6 SD

1. Teks pacelathon kerep gunakake tembung apa bae?

2. Sebutna telu bae kang kudu ana ing teks pacelathon!

3. Apa sing kudu digatekake menawa ngandharake sesorah?

4. Sebutna tuladha sesorah atur kabar!

5. Basa apa sing cocog digunakake nalika sesorah?

6. Para pejabat utawa punggawaning negari, mligine ana upacara-upacara resmi migunakake cara sesorah sing kepriye?

7. Tulisna ancas sesorah kanthi cara teks!

8. Apa ancase sesorah kanthi cara naskah?

9. Tulisna isine salam pambuka!

10. Kepriye isine purwaka?

Untuk kunci jawaban soal UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 di atas bisa anda lihat pada link berikut ini:

Kunci Jawaban UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2

Sedangkan untuk mendapatkan soal ulangan tengah semester Bahasa Jawa kelas 6 SD semester genap di atas bisa klik link berikut ini:

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2

Demikian contoh soal latihan ulangan tengah semester UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Soal ini kami ambil dari buku LKS Bahasa Jawa yang ada di kelas 6 SD.

Leave a Comment