Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 5 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian dapatkan dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 5 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Berikut contoh Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 dengan jumlah soal pilihan ganda (pilgan) 25 butir soal, isian 10 soal, dan uraian 5 soal.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD

1. Medharake gagasan kanthi lesan ing sungarepe wong akeg diarani ….

a. demo
b. sesorah
c. maca
d. deklamasi

2. Sing ora kalebu tujuan pidhato utawa sesorah yaiku ….

a. nyedhiyani informasi
b. atur
c. ngajak
d. hiburan

3. Atur pambuka uga diarani ….

a. wasana basa
b. isi
c. purwaka
d. pangarep-arep

4. Cekap semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur kula nyuwun pangapunten.

Perangan pidhato ing ndhuwur kalebu ing perangan ….

Baca Juga:  Soal UAS IPS Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 + Kunci Jawaban

a. panutup
b. purwaka
c. salam pambuka
d. pangarep-arep

5. Sesorah utawa pidhato Iku komunikasi kanthi sarana ….

a. gambar
b. tulisan
c. lesan
d. siaran

6. Bobot, bibit, bebet, iku kalebu purwakanthi….

a. swara
b. lumaksita
c. basa
d. sastra

7. Sing kalebu purwakanthi swara yaiku ….

a. ati karep, bandha cupet
b. bobot, bibit, bebet
c. asung bekti, bektine kawula marang gusti
d. sluman slumun slamet

8. Adipati Karna iku ratu ing ….

a. Madukara
b. Astina
c. Awangga
d. Amarta

9. Ibune Adipati Karna asmane….

a. Dewi Srikandhi
b. Dewi Madrim
c. Dewi Arimbi
d. Dewi Kunthi

10. Pandhawa iku cacahe ana lima, menawa Kurawa iku cacahe ana….

a. satus ewu
b. sepuluh
c. sewu
d. satus

11. Pandhawa sing kembar yaiku ….

a. Nakula lan Sadewa
b. Nakula lan Janaka
c. Arjuna lan Janaka
d. Sadewa lan Yudhistira

12. Jeneng liyane Raden Puntadewa yaiku ….

a. Premadi
b. Bimasena
c. Janaka
d. Yudhistira

13. Gatekna gambar!

Jenenge wayang ing ndhuwur iki yaiku….

a. Adhipati Karna
b. Yudhistira
c. Pandhu Dewanata
d. Gathotkaca

14. Karangan utawa gancaran kang isine menehi gambaran kahanan samubarang apa wae diarani gancaran….

a. dheskripsi
b. narasi
c. argumentasi
d. persuasi

15. Sadurunge ngarang luwih becik ngawe….

a. tema
b. cengkorongan
c. Irah-irahan
d. orek-orekan

16. Kang kalebu jinising karangan, kajaba…..

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PKN Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. narasi
b. ekstemporer
c. persuasi
d. argumentasi

17. Sapi, meja, kursi, lan pari kalebu tembung…..

a. katrangan
b. kriya
c. aran
d. kaanan

18. Ibu masak sayur bayem ana ing pawon.

Sing kalebu tembung kriya (kata kerja) yaiku….

a. Ibu
b. ng pawon
c. sayur bayer
d. masak

19. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur duweni ciri-ciri, kajaba ….

a. ana tulisan
b. biasane diwaca
c. bentuke kotak
d. bentuke oval

20. Aksara jawa iku cacahe ana ….

a. 25
b. 30
c. 20
d. 15

21. Panulisane aksara jawa iku ana ing … garis.

a. ngisore
b. jero
c. pinggir
d. ndhuwur

22. Kerja bakti, menawa ditulis aksara jawa yaiku ….

23. Kerata basane kerikil yaiku ….

a. keri ing akil
b. keri ing pikir
c. keri ing kaki
d. keri ing sikil

24. Panulise aksara pasangan kang ana ing saburine aksara paten, kajaba aksara ….

25. 

Aksara jawa ing ndhuwur diwaca….

a. mangan opak
b. mangan palak
c. mangan salak
d. mangana salak

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi trep!

26. Sesorah utawa pidhato uga diarani….

27. Unen-unen utawa ukara kang runtut basa utawa sastrane yaiku ….

28. Wong sing nglakokne wayang diarani….

29. Prabu Pandhu Dewanata ratu ing ….

30. Wayang sing paragane wong diarani….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

31. Sadurunge gawe karangan iku kudu nemtokake….

32. Klepon kuwi sejenis panganan kang rasane….

33. Cilik, kuru, lemu, panas, lan adhem kalebu tembung….

34. Aksara Jawa iku salah sawijining budaya Jawa kang awujud….

35. “Aku mangan tahu bakso.” menawa ditulis aksara Jawa yaiku ….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

36Aranana urut-urutane sesorah utawa pidhato!

37. Sapa wae kang arane punakawan iku?

38. 

critakna gambar ing dhuwur!

39. Banyu akeh pigunane.

Ukara ing ndhuwur iku tulisen nganggo aksara jawa!

40. Tulisen aksara latine!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 5 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 5 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 pdf
soal bahasa jawa kelas 5 semester 2 pdf
soal bahasa jawa kelas 5 semester 1 dan kunci jawaban 2021
soal bahasa jawa kelas 5 semester 1
kunci jawaban bahasa jawa kelas 5 semester 1 2021
soal bahasa jawa kelas 5 pdf
kunci jawaban bahasa jawa kelas 5 semester 2 2022
soal pat bahasa jawa kelas 5 semester 2 tahun 2022

Leave a Comment