Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 4 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian dapatkan dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 4 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

Berikut contoh Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 dengan jumlah soal pilihan ganda (pilgan) 25 butir soal, isian 10 soal, dan uraian 5 soal.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD

I. Wenehana tanda ping (x) ana ing aksara a, b, c, utawa d kanggo wangsulan kang bener!

1. Salah sijine jinis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi nengenake rasa kaendahan yaiku..

a. puisi
b. pantun
c. geguritan
d. kasusastran

2. Geguritan iku kalebu ….

a. puisi jawa modern
b. karangan anyar
c. rura basa
d. purwakanthi

3. Gatekna geguritan!

“Sekolahku”

Sekolahanku,
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku,
Diwulang dening Bapak-ibu Guru
Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Geguritan ing ndhuwur irah-irahane…..

a. Sekolahku
b. Bapak Ibu guru
c. Rumahku
d. Kancaku

4. Sing mulang ana sekolahan yaiku …..
a. bapak lan ibu lurah
b. kanca dolan neng omah
c. bapak lan ibu guru
d. sedulur sakadang

Baca Juga:  45 Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Tahun 2021/2022 dan Kunci Jawaban

5. Gatekna geguritan!

Aku Bocah Jawa

Aku bocah Jawa
Aku rumangsa ora duwe apa-apa
Sing awujud bondha donya raja brana
Iku dudu takeran
Sanajan mangkono
Bab budaya lan unggah-ungguh tetep tak ugemi
Tak sunggi nganti lumebu bumi

Kang dadi ukuran urip bocah Jawa ing geguritan Iku yaiku….

a. dudu bandha ananging unggah-ungguh
b. dudu bandha lan unggah-ungguh
c. dudu unggah-ungguh ananging bandha
d. awujud bandha donya raja brana

6. Pak Hadi lagi turu ana omah.

Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku…

a. Pak Hadi lagi sare ana dalem.
b. Pak Hadi nembe sare wonten dalem.
c. Pak Hadl lagi sare wonten dalem.
d. Pak Hadi nembe sare ana dalem.

7. Panggonan golek ilmu iku sekolahan.

Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing ndhuwur yaiku …

a. Golek ilmu iku menyang ngendi?
b. Ngendi panggonan kanggo golek ilmu?
c. Sekolahan ngendi kang isa kanggo golek ilmu?
d. Apa mung ana sekolahan panggonan golek ilmu iku?

8. Pandhawa kang mijil saka Prabu Pandhu lan dewi Kunti yaiku ….

a. Yudhistira, Sadewa, dan Arjuna
b. Yudhistira, Bima, dan Nakula
c. Yudhistira, Nakula, dan Arjuna
d. Yudhistira, Bima, dan Arjuna

9. Pambarepe pandhawa putra Pandhu yaiku …..

a. Yudistira
b. Arjuna
c. Nakula
d. Sadewa

10. Prabu Yudhistira kagungan asma cilik yalku….

a. Permadi
b. Bayusutha
c. Puntadewa
d. Tangse

11. Prabu Yudhistira kang nduweni watak bijaksana lan ora nduwe musuh minangka titisane dewa….

a. Yama
b. Bayu
c. Indra
d. Aswin

12. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa yaiku perang Baratayuda ana ing ….

a. Amarta
b. Hastinapura
c. Kurusetra
d. Madukara

13. Prabu Yudhistira iku ratu sing ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. mandegani Baratayuda
b. ora seneng perang
c. pinter siasat perang
d. madek senopati perang

14. Sekaten iku gunane kanggo mengeti wiyosane Nabi Muhammad Saw. Wiyosane tegese….

a. laire
b. wungune
c. sedane
d. wahyune

15. Kegiyatan kang ditindakne ajeg saka jaman biyen tumekaning saiki diarani ….

a. tradhisi
b. piknik
c. upacara
d. sesaji

16. Pocapan raos syukur amarga pari kang wus dipanen, diadani acara….

a. sekaten
b. merti desa
c. mitoni
d. tedhak siti

17. Panabuhe gamelan sekaten iku dianakake ing ngarep….

a. Masjid Agung
b. pasar
c. alun-alun
d. kraton

18. Tradhisi Jawa kang sinebut nyadran tujuane kanggo ….

a. ndongakne leluhur kang wis seda
b. ndonga kanggo tentreme desa
c. kirim sedekah bumi kanggo leluhur
d. rasa bungah sawise panen rampung

19. Dadi bocah kuwi aja sok seneng goroh.

Dasa namane tembung goroh yaiku …..

a. dolanan
b. tegese
c. gumedhe
d. ngapusi

20. Aksara jawa yen diparingi sandhangan taling tarung unine….

a. i
b. u
c. é
d. o

21. Sandhangan swara “i” iku arane….

a. suku
b. pepet.
c. taling tarung
d. wulu

22.

Tulisan jawa ing ndhuwur unine ….

a. tuku srabi
b. tuku surabl
c. tuku roti
d. tuku boti

23. 

aksara jawa ing dhuwur migunakake sandhangan….

a. suku
b. pepet
c. taling tarung
d. wulu

24. Ukara jawa ing ngisor iki kang migunakake sandhangan pepet yaiku ….

25. “Soni duwe doro” menawa ditulis migunakake huruf jawa yaiku….

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi trep!

26. Puisi Jawa anyar kang ora kalket paugeran tertamtu diarani ….

27. Wiraga ana ing geguritan nggatekake bab….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

28. Maca geguritan kudu ngerti munggah mudhune swara lan pocapan yaiku kang diarani ….

29. Mungsuhe Pandhawa ing perang Baratayuda yaiku ….

30. Garwane raden Puntadewa yaiku ….

31. Raden Yudhistira ratu ing negara….

32. Tradisi sadurunge mangkat sekolah kudu….

33. Sehat – supaya – olahraga – kudu.

Tembung ing ndhuwur yen didhapuk dadi ukara kang becik lan runtut yaiku ….

34. Aksara “h” menawa diwenehi sandangan u, i, e ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

35. “Toni dadi lega” yen ditulis migunakake aksara jawa yaiku ….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

36. Bab apa bae kang kudu digatekake nalika maca geguritan?

37. Gawea 3 ukara ngganggo tembung “Sekolah”!

38. Sebutna 3 bae dasanamane prabu Yudhistira!

39. Apa kang diarani upacara tedhak siti?

40. “Sutama tuku soto”

Tulisen ngganggo aksara jawa!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 4 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 4 semester 1 dan kunci jawaban
soal online bahasa jawa kelas 4 semester 1
soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 dan kunci jawaban
kunci jawaban bahasa jawa kelas 4 semester 1 2021
soal bahasa jawa kelas 4 geguritan
soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 1 k13 2022
soal bahasa jawa kelas 4 dan kunci jawaban
soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban

Leave a Comment