Soal dan Kunci Jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 kurikulum 2013

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD kurikulum 2013 Semester 2 – Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan contoh soal Bahasa Jawa Kelas 6 SD semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal yang kami bagikan ini sudah di lengkapi dengan kunci jawaban, sehingga mempermudah kalian dalam mempelajari soal ulangan ini.

soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2

Contoh soal Mid Semester Bhs Jawa Kelas VI (enam) Sekolah Dasar Semester II (dua/Genap) K13 ini dapat dijadikan sebagai referensi bapak dan ibu guru dalam pembuatan soal ulangan harian maupun ulangan akhir semester. Serta dapat dijadikan sebagai bahan sarana belajar anak didik sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya.

Kunci jawaban soal UTS PTS Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 K13 bisa kalian lihat pada link diakhir postingan. Sengaja kami sendirikan agar adik-adik belajar menjawab secara mandiri agar tahu kemampuan dalam belajar selama ini.

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 6 kurikulum 2013 atau K13 Semester 2

I. Wenehana tandha (x) ing aksara a, b, c lan d tumrap wangsulan kang ko anggep bener!

1. Bowo bocah sregep.
Sregep kodok wangsule ….

A. Kesed
B. Karep
C. Kasep
D. Kasap

2. Pak guru lagi nulis ing papan tulis.
Tembung nulis Yen dikramakne ….

A. Nyerat
B. Nganggit
C. Ngagem
D. Ngasta

3. Kembang krambil arane ….

A. Manggar
B. Mayang
C. Menik
D. Menthik

4. Panyandrane kanggo tangan kangbapik yaiku ….

A. Ndamar kanginan
B. Manggis karengat
C. Nggendewa pinentang
D. Nggula satemik

5. Sing ora perlu digatekake naliko Moco pidhato yaiku ….

A. Ekspresi
B. Intonasi
C. Lafal
D. Busana para pamirenge

Wacanen pethikan pidato ing ngisor Iki. Kanggo mangsuli soal nomer 6 – 7

Nuwun bapak/ibu Kepala Sekolah ingkang kanurmatan, tamu undangan, bapak/ibu ingkang Kulo hormati, rencang rencang tuwin adik adik kelas ingkang Kulo tresnani.

6. Irah irahan kang cocok kanggo pethikan pidhato ing duwur yaiku ….

A. Perpisahan kelas VI
B. Penampi kelas VI
C. Patemon kelas VI
D. Pasrah kelas VI

Baca Juga:  Soal Ulangan Tengah Semester UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 + Kunci Jawaban

7. Pethikan pidhato mau di ucapake naliko ing ….

A. Salam panutup pidato
B. Sarampunge pidhato
C. Tengah tengah pidhato
D. Pambuka pidhato

8. Gatotkaca kuwi putra Raden ….

A. Puntadewa
B. Janaka
C. Nakula
D. Werkudara

9. Ukara kang nggunakake Ngoko Alus yaiku …

A. Aku ora Sido tindak nggone Simbah
B. Dhik, kowe Sido lungo opo ora?
C. Aku mengko Sida ngampil buku panjenengan mbak!
D. Mbak kowe arep lunga menyang ngendi?

10.

Gambar ing nduwur arane ….

A. Semar
B. Gareng
C. Petruk
D. Bagong

11. Ponorogo kuwi kutha kang kondhang reoge.

Ukoro iku wangsulan saka pitakon ….

A. Wong ngendi sing dadi reog Ponorogo?
B. Apa ana reog ing Ponorogo?
C. Kutha ngendi sing kondang ana reoge?
D. Saka ngendi reog Ponorogo iku?

12. Kawruhe Jero tapak Meri, tegese kawruhe ….

A. Jembar banget
B. Setithik banget
C. Kawruhe cethek banget
D. Kawruhe adhoh banget

13. Tumbas sukun, tumbas blewah
Urip rukun, mesti ….

Sambungan parikan ing duwur yaiku ….

A. Bebas
B. Bunga
C. Bergas
D. Waras

14. Surati (tuku) Klambi anyar ibuke.

Tembung sing ana kurung sing bener ….

A. Dituku
B. Nuku
C. Ditukokake
D. Nuku

15.

Gambar wayang ana ing nduwur jenenge ….

A. Yudhistira
B. Bima
C. Arjuna
D. Nakula

16. Mumpung isih bocah, kudu golek kawruh. Kawruh tegese ….

A. Tuku
B. Ilmu
C. Lagu
D. Buku

17. Crita kewan kewan kang bisa ngomong kaya manungsa diarani ….

A. Sage
B. Mite
C. Legenda
D. Fabel

18. Bocah sekolah Saiki kudu ngrampungake pendidikan dasar suwene …. tahun.

A. 9
B. 8
C. 7
D. 6

19. Potlot dijupuk Ani.

Ukara mau Yen didakake ukara tanduk sing bener ….

A. Potlot Ani dijupuk
B. Potlot dijupuk Ani
C. Ani dijupuk Potlot
D. Ani njupuk Potlot

20. Kowe Saiki wes kelas enem …. tanduke kudu bisa dadi contho.

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

A. Laku
B. Tandhang
C. Cara
D. Duga

21. Wasana cekap semanten anggen Kulo matur, sanes wekdal kita lajengaken Malih. Perangan pidato mau diarani ….

A. Adawiyah
B. Bebuka
C. Isi
D. Penutup

22. Eyang Kakung di kongkon dhahar.
Tembung  dikongkon benere yaiku ….

A. Dipun aturi
B. Dikengken
C. Dipun kengken
D. Diaturi

23. Ukara Iki sing nggunakake basa Ngoko Alus sing bener yaiku ….

A. Bapak dhahar soto, aku mangan bakso
B. Bapak dhahar soto, aku dhahar bakso
C. Bapak mangan soto, aku mangan bakso
D. Bapak mangan soto, aku dhahar bakso

24. Ukara ing ngisor Iki kang nggunakake basa Krama Alus sing bener yaiku….

A. Budhe lunga peken tumbas beras ketan
B. Budhe tindak pasar tumbas beras ketan
C. Budhe tindak peken mundhut beras ketan
D. Budhe tindak pasar mundhut beras ketan

25. Tuku kased menyang toko ….
Bocah kesed ….

A. Dadi loro
B. Dadi nglokro
C. Dadi bodho
D. Dadi loyo

26. Siti ngumbah Klambi nganti resik.
Tembung resik kodok balene ….

A. Anyar
B. Putih
C. Reget
D. Wangi

27. Menawa wangsulane “iya”, pitakon kang matuk yaiku ….

A. Piro regane tas Iki?
B. Apa omahmu ing Kebumen?
C. Sapa jenenge bapakmu?
D. Kapan kowe no Jakarta?

28. Sing Dudu kalebu jenising tembang macapat yaiku ….

A. Durma
B. Gambuh
C. Dhandanggula
D. Dolanan

29. Tibaning suwara saben sak Gatra diarani ….

A. Guru wilangan
B. Guru lagu
C. Gatra
D. Pada

30. Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gatotkaca nganti nemahi palastra.
Palastra padha Karo tegese ….

A. Semaput
B. Lungo
C. Mati
D. Ilang

31. Ancik ancik pucuke Eri.
Tegese paribasan kuwi ….

A. Ora duwe kekuatan meneh
B. Tansah duwe rasa kuwatir amarga Nandang kaluputan
C. Wong pinter mungsuh padha pintere
D. Rebutan barang sing ora mbejaji

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

32. Kena iwake aja nganti buthek ….

A. Panggone
B. Wadhahe
C. Banyune
D. Kaline

33. Ana brambang sasen lima, ayo berjuang ….

A. Bela negara
B. Nganti mati
C. Sing taberi
D. Nganti rekasa

34.

Ukara Jawa ing duwur Yen ditulis latin yaiku ….

A. Turu sala
B. Turu pala
C. Tuku gula
D. Tuku pula

35. Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen temenan supaya kekarone keturutan nduwe putra. Sanajan suwene patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.
Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku ….

A. Joko Seger
B. Roro Anteng
C. Joko Seger lan Rara Anteng
D. Gunung Lajer

II. Isenana ceceg ceceg ing ngisor Iki nganggo Tembung kang cocok!

36. Simbah lagi adus.
Ukara ing duwur Yen dikramakne alus yaiku …..

37. Gambar gamelan ing ngisor jenenge …

38. Bocah kuwi dedege dhuwur kencur tegese ….

39. Terusna parikan Iki
Tampar taline timba, ….

40. Sawise ngucapke isi pidato banjur ….

41.

Tulisan Jawa ing nduwur menawa ditulis latin yaiku ….

42. Menawa pidhato becike nggunakake busana kang ….

43. Simbah dhahar telo goreng.
Ukara ing nduwur menawa didadekake ukara tanggap yaiku ….

44. Wacan pacelathon kuwi pada Karo ….

46. Unen unen kang dumadi saka rong ukara diarani ….

III. Wangsulono pitakon pitakon ing ngisor Iki kanthi pratitis!

46. Opo kang diarani ukara tanduk?

47. Tulisen urutane cengkorongane pidhato?

48. Gaweo 2 ukara tanggap!

49. Matur nuwun.

Tulisen ukoro ing nduwur nganggo aksoro jowo!

50. Aranana 3 wae kang klebu pala gumantung!

Untuk kunci jawaban soal Bahasa Jawa diatas dapat anda unduh pada link berikut ini :

Kunci jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Sekolah Dasar

Demikian Soal dan Kunci Jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Leave a Comment